เจาะหลักสูตรวิชาศิลปะ

วิชาศิลปะระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาซึ่งสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาเรียกอย่างเป็นทางการตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานว่า “กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ” ประกอบด้วยหมวดวิชา 3 สาขา ได้แก่ ทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์ โดยจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ประถมศึกษาปีที่ 1…
Continue Reading