หลักสูตรสอนการดำรงชีวิต

วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี หรือกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เป็นการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต โดยจัดสาระการเรียนการสอนไว้ 4 หมวด ได้แก่ การดำรงชีวิตและครอบครัว การออกแบบและเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร…
Continue Reading

เรียนวิทยาศาสตร์แล้วได้อะไร?

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำหลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ได้อธิบายจุดประสงค์และความคาดหวังไว้ในเอกสารการจัดทำหลักสูตร ฉบับปรับปรุงล่าสุดเมื่อปี พ.ศ. 2560 กรณีกำหนดให้เยาวชนเรียนวิทยาศาสตร์ โดยชี้แจงอย่างละเอียดและตั้งความหวังไว้ค่อนข้างสูง หมวดวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ซึ่งสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาเรียกอย่างเป็นทางการว่า…
Continue Reading

e-Learning ในประเทศไทย

ปัจจุบัน คำว่า e-Learning (อีเลิร์นนิง) เป็นคำที่คุ้นเคยกันดี เนื่องจากประเทศไทยใช้การเรียนการสอนระบบนี้มานาน โดยเริ่มจากยุคที่เรียกว่าการเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning Television Station:…
Continue Reading