แหล่งเรียน e-Learning

แหล่งเรียน e Learning - แหล่งเรียน e-Learning

จากการให้บริการของสถาบันการศึกษา องค์กร และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ช่วยให้ผู้สนใจ e-Learning หรือการเรียนออนไลน์มีตัวเลือกอย่างหลากหลาย โดยหลักสูตรที่เปิดสอนนั้นมีทั้งวิชาเดียวกับที่เรียนในโรงเรียน และสถาบันการศึกษาระดับต่าง ๆ และหลักสูตรวิชาชีพสำหรับนำไปประกอบอาชีพ ทั้งนี้ ส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ e-Learning ที่น่าสนใจ มีดังนี้

Thaimooc.org

เป็นเว็บไซต์รวมรายวิชาเรียนออนไลน์ที่เปิดสอนทั่วประเทศ โดยเป็นระบบการศึกษาแบบเปิดซึ่งมีให้เลือกเรียนหลากหลายหลักสูตร ทั้งหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา วิทยาลัยชุมชน และบริษัทชั้นนำ โดยนักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือประชาชนทั่วไปสามารถลงทะเบียนเรียนได้ฟรี

Dlit.ac.th

Dlit.ac .th  - แหล่งเรียน e-Learning

เป็นเว็บไซต์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) นำเสนอการเรียนการสอนหลักสูตรระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาครบทุกวิชา โดย สพฐ. จัดทำเว็บไซต์นี้ด้วยจุดประสงค์เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนครูในโรงเรียนทั่วประเทศ

Onlinetesting.ipst.ac.th

เป็นเว็บไซต์ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) นำเสนอข้อสอบคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ให้ทดสอบความรู้ โดยจัดทำข้อสอบตามมาตรฐานหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้สนใจไม่ว่าจะเป็นครู อาจารย์ นักเรียน หรือประชาชนทั่วไปสามารถเข้าไปพิสูจน์ความรู้ได้ หลังทำข้อสอบแล้วเสร็จก็ดูเฉลยคำตอบและคะแนนได้ทันที

e-Learning.deqp.go.th

e Learning.deqp .go .th  - แหล่งเรียน e-Learning

เป็นเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดการเรียนการสอนออนไลน์ 20 หลักสูตร โดยหลักสูตรเกือบทั้งหมดเป็นหัวข้อเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เช่น หลักสูตร "การออกแบบสื่อด้านสิ่งแวดล้อมอย่างไรให้ (ไม่) น่าสนใจ" "การจัดการภัยพิบัติ" และ "การบริโภคและการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม" เป็นต้น