เรียนวิทยาศาสตร์แล้วได้อะไร?

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำหลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ได้อธิบายจุดประสงค์และความคาดหวังไว้ในเอกสารการจัดทำหลักสูตร ฉบับปรับปรุงล่าสุดเมื่อปี พ.ศ. 2560 กรณีกำหนดให้เยาวชนเรียนวิทยาศาสตร์ โดยชี้แจงอย่างละเอียดและตั้งความหวังไว้ค่อนข้างสูง

หมวดวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตร์

หมวดวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตร์ - เรียนวิทยาศาสตร์แล้วได้อะไร?

วิชาวิทยาศาสตร์ซึ่งสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาเรียกอย่างเป็นทางการว่า “กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์” รวมหมวดวิชาไว้ 4 สาขา ประกอบด้วยวิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ และเทคโนโลยี โดยหมวดเทคโนโลยีแยกหัวข้อย่อยออกเป็น 2 สาขา คือ การออกแบบและเทคโนโลยี และวิทยาการคำนวณ

สำหรับการประเมินคุณภาพของผู้เรียนตามที่ตั้งความคาดหวังไว้ กำหนดไว้ 4 ระยะ คือ

  1. จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
  2. จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
  3. จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
  4. จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

คุณภาพผู้เรียนที่คาดหวังไว้

คุณภาพผู้เรียนที่คาดหวังไว้ - เรียนวิทยาศาสตร์แล้วได้อะไร?

สำหรับส่วนหนึ่งของความคาดหวังด้านคุณภาพของผู้เรียน หลังจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รวมการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ทั้งหมด 12 ปี มีดังนี้

เข้าใจวิวัฒนาการที่ทำให้เกิดความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต และเข้าใจความสำคัญของเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อมนุษย์ สิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อม

เข้าใจการเกิดปฏิกิริยาเคมี ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี และการเขียนสมการเคมี

เข้าใจการแบ่งชั้นของโครงสร้างโลก กระบวนการเกิดแผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด สึนามิ ผลกระทบ แนวทางการเฝ้าระวัง และการปฏิบัติตนให้ปลอดภัย

เข้าใจกระบวนการเกิดระบบสุริยะ การแบ่งเขตบริวารของดวงอาทิตย์ ลักษณะของดาวเคราะห์ที่เอื้อต่อการดำรงชีวิต การเกิดพายุสุริยะที่ส่งผลกระทบต่อโลก การสำรวจอวกาศ และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศ

ใช้ความรู้ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์และสื่อดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต โดยใช้อย่างปลอดภัยและมีจริยธรรม

มีความสนใจ มุ่งมั่น รอบคอบ และรับผิดชอบในการแสวงหาความรู้ โดยใช้เครื่องมือและวิธีการที่ให้ผลถูกต้อง เชื่อถือได้ และยอมรับได้ว่าความรู้ทางวิทยาศาสตร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้