เจาะหลักสูตรวิชาศิลปะ

วิชาศิลปะระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาซึ่งสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาเรียกอย่างเป็นทางการตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานว่า “กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ” ประกอบด้วยหมวดวิชา 3 สาขา ได้แก่ ทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์

โดยจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 รวมระยะเวลาการเรียน 12 ปี และมีการกำหนดระยะเวลาประเมินคุณภาพของผู้เรียนตามที่คาดหวังไว้ 4 ช่วง ประกอบด้วยช่วงหลังจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

สาระสำคัญของการเรียนรายวิชา

การเรียนวิชาศิลปะเริ่มจากบทเรียนง่าย ๆ ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ไล่ไปจนถึงระดับก้าวหน้าในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยส่วนหนึ่งของบทเรียนที่สำคัญแต่ละหมวดวิชา มีดังนี้

1. ทัศนศิลป์

ทัศนศิลป์ - เจาะหลักสูตรวิชาศิลปะ

ฝึกใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ดินสอ ดินเหนียว ดินน้ำมัน และพู่กัน เป็นต้น

เรียนรู้องค์ประกอบต่าง ๆ ของภาพ เช่น รูปร่าง รูปทรง พื้นผิว ดุลภาพ ความลึก และแสงเงา เป็นต้น

วาดภาพการ์ตูนและภาพตามจินตนาการพร้อมกับฝึกระบายสี ทั้งสีน้ำ สีเทียน สีโปสเตอร์ และสีจากธรรมชาติที่หาได้ในท้องถิ่น

ออกแบบและจัดองค์ประกอบของงานศิลป์

ฝึกผลิตผลงานด้วยเทคโนโลยีต่าง ๆ

2. ดนตรี

ดนตรี - เจาะหลักสูตรวิชาศิลปะ

เรียนรู้แหล่งกำเนิดของเสียง เสียงดัง เสียงเบา แยกเสียงเครื่องดนตรีแต่ละประเภท และเรียนรู้จังหวะช้า-เร็ว

เรียนรู้การเล่นเครื่องดนตรี เคาะจังหวะ และฝึกใช้เสียงร้องเพลง

ร่วมทำกิจกรรมดนตรีโดยเล่นเครื่องดนตรี ร้องเพลงไทยหรือสากล หรือเต้นรำตามจังหวะดนตรี

เรียนรู้โน้ตดนตรีไทยและสากล

เรียนรู้ประเภทของวงดนตรีไทย และวงดนตรีจากวัฒนธรรมต่าง ๆ

เรียนรู้การใช้และรักษาเครื่องดนตรี

3. นาฏศิลป์

นาฏศิลป์ - เจาะหลักสูตรวิชาศิลปะ

เรียนรู้การเคลื่อนไหว การแสดงท่าทางแทนคำพูด ถ่ายทอดลีลาหรืออารมณ์ และการแสดงท่าทางประกอบจังหวะดนตรี

แสดงนาฏศิลป์เป็นคู่และเป็นหมู่

ร่วมเขียนบทละครกับสมาชิกของกลุ่มการละคร

เรียนรู้ศัพท์การละคร และนำไปใช้ในการแสดง

ฝึกคิดสร้างสรรค์ เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาการแสดง

วิเคราะห์รวมทั้งวิจารณ์การแสดง ตามหลักนาฏศิลป์และการละคร

ฝึกวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียของเครื่องแต่งกาย ฉาก อุปกรณ์ แสง สี เสียง และสถานที่ที่มีผลต่อการแสดง