เกี่ยวกับเรา

About - เกี่ยวกับเรา

การเรียน e-Learning (อีเลิร์นนิง) มีความสำคัญต่อระบบการศึกษาของประเทศไทยมานาน และเพิ่มระดับความสำคัญมากยิ่งขึ้นในปัจจุบัน โดยองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนหลายแห่งมองเห็นคุณค่าและประโยชน์ของการเรียนระบบนี้ จึงมีการพัฒนาการเรียนการสอนและเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ช่วยให้การเรียนระบบนี้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ด้วยความสำคัญของการเรียนออนไลน์ e-Learning ตามที่ระบุข้างต้น เราจึงเปิดเว็บบล็อกนี้ขึ้นมาเพื่อใช้เป็นพื้นที่นำเสนอสาระเกี่ยวกับการเรียนระบบนี้ในประเทศไทย โดยส่วนหนึ่งของประเด็นสำคัญที่เราคัดเลือกมานำเสนอ มีดังนี้

สาระที่น่าสนใจเกี่ยวกับ e-Learning

ประเด็นที่เราคัดเลือกมานำเสนอ ประกอบด้วย

  1. รูปแบบการนำเสนอการเรียนการสอนระบบ e-Learning ของไทย ซึ่งมี 3 รูปแบบ ได้แก่ เรียนทางเว็บไซต์ เรียนออนไลน์เต็มรูปแบบ และการเรียนการสอนแบบผสมผสาน
  2. หนังสือพ็อกเก็ตบุ๊กเกี่ยวกับ e-Learning เราคัดเลือกมาแนะนำจำนวน 3 เล่ม
  3. เว็บไซต์ชั้นนำสำหรับเข้าไปเลือกเรียน e-Learning จำนวน 4 เว็บไซต์

เจาะหลักสูตรขั้นพื้นฐาน 3 กลุ่มวิชา

เจาะหลักสูตรขั้นพื้นฐาน 3 กลุ่มวิชา - เกี่ยวกับเรา

หลักสูตรขั้นพื้นฐานสำหรับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 3 กลุ่มวิชาที่เรานำเสนอ ประกอบด้วย

  1. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ซึ่งรวมหมวดวิชาไว้ 4 สาขา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ และเทคโนโลยี
  2. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ประกอบด้วยหมวดวิชา 3 สาขา ได้แก่ ทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์
  3. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ซึ่งรวมสาระการเรียนการสอนไว้ 4 หมวด ได้แก่ การดำรงชีวิตและครอบครัว การออกแบบและเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และการอาชีพ

เราหวังว่าหัวข้อทั้งหมดที่เราคัดเลือกมานำเสนอในรูปแบบบทความจะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านที่สนใจการเรียนในระบบ e-Learning และหลักสูตรขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา