หลักสูตรสอนการดำรงชีวิต

วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี หรือกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เป็นการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต โดยจัดสาระการเรียนการสอนไว้ 4 หมวด ได้แก่ การดำรงชีวิตและครอบครัว การออกแบบและเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และการอาชีพ

การดำรงชีวิตและครอบครัว

การดำรงชีวิตและครอบครัว - หลักสูตรสอนการดำรงชีวิต

เป็นการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีทักษะในการประกอบอาชีพ การทำงานร่วมกับผู้อื่น มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม โดยจัดขั้นตอนการทำงานและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ นอกจากนั้น ยังเน้นให้ผู้เรียนประกอบอาชีพอย่างมีคุณธรรม และให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

การออกแบบและเทคโนโลยี

เป็นหลักสูตรเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานในการสร้างและพัฒนาสิ่งของเครื่องใช้ตามกระบวนการเทคโนโลยี ฝึกให้รู้จักคิดและวิเคราะห์ชิ้นงานขั้นพื้นฐาน เช่น ทำไมต้องผลิตชิ้นงานนี้ออกมา ชิ้นงานนี้ใช้ทำอะไร มีประโยชน์อย่างไร และใครเป็นผู้ใช้ เป็นต้น นอกจากนั้น ยังฝึกให้ผู้เรียนเลือกใช้สิ่งของเครื่องใช้อย่างสร้างสรรค์ เป็นมิตรต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร - หลักสูตรสอนการดำรงชีวิต

เป็นหลักสูตรสอนผู้เรียนให้มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ และระบบอินเทอร์เน็ต และให้รู้ถึงประโยชน์รวมทั้งข้อเสียของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดังกล่าว นอกจากนั้น ยังมีจุดประสงค์ให้ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ระบบออนไลน์ ทั้งการค้นหาข้อมูล การใช้อีเมล และโซเชียลมีเดียต่าง ๆ และสามารถเขียนโปรแกรมขั้นพื้นฐานได้

การอาชีพ

เป็นการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความพร้อมในการเข้าสู่อาชีพ โดยมีทักษะที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพ มีคุณสมบัติที่จำเป็นต่อการสมัครงาน การเลือกตำแหน่งงานที่เหมาะกับความสามารถ การใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ต่ออาชีพ และการมีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต